Bus Management Solution (Release 1.0)

Bus Management Solution (Release 1.0) 

ระบบบริหารจัดการรถประจำทา ง(Bus Management Solution: BMS) ถูกออกแบบและพัฒนาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากทีมงานหน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา (BAL-Labs) ที่ได้เรียนรู้จากภาคสนามจริง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถประจำทาง

BMS : Release 1.0 1 เมษายน 2553