Reactive trailer routing at a port container terminal

Container Terminal Operations   :  Reactive Trailer Routing

          ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากภายในท่าเรือคอนเทนเนอร์เป็นปัญหาลอจิสติกส์ที่สำคัญมากปัญหาหนึ่ง เพราะว่า ท่าเรือเป็นประตูสำหรับสินค้าเข้า-ออก ของประเทศ บริษัทผู้ประกอบการท่าเรือ (Terminal operator) มีหน้าที่ในการจัดการเคลื่อนย้ายและลำเลียงสินค้า (คอนเทนเนอร์) เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งทางบกและทางน้ำเข้าด้วยกัน เจ้าของสินค้า (Shipper) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือให้กับการท่าเรือและจะต้องจ่ายค่าบริการปฏิบัติการท่าเรือให้กับบริษัทผู้ประกอบการท่า ดังนั้น เมื่อต้นทุนของการดำเนินการท่าเรือมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของสินค้าส่งออก เมื่อต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก

          ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและมีทรัพยากรที่เป็นท่า (Terminal) จำนวนหลายๆท่า ซึ่งให้บริษัทเอกชนทำหน้าที่ประกอบการท่าในแต่ละท่า และการท่าเรือมีหน้าที่ในการกำกับและดูแลเท่านั้น ในปี พ.ศ 2547 การท่าเรือได้ประกาศใช้แผนนโยบายเชิงกลยุทธ์โดยให้ผู้ประกอบการท่าเรือที่มีความสามารถมากที่สุดเพียงบริษัทเดียวบริหารท่าจำนวนหลายๆท่าพร้อมกัน ทั้งนี้เนื่องจากการท่าเรือเชื่อว่า การใช้บริษัทผู้ประกอบการท่าเพียงบริษัทเดียวในการบริหารท่าจำนวนหลายๆท่าจะทำให้ท่าเรือสามารถให้บริการกับเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่และเรือฟีดเดอร์จำนวนหลายๆลำได้ภายในเวลาเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นปัจจัยทางการตลาดที่สำคัญ

          งานวิจัยนี้จะพิจารณาปัญหาการจัดเส้นทางของรถบรรทุกหัวลากภายในท่าเรือคอนเทนเนอร์ โดยที่เวลาที่เรือสินค้าแต่ละลำจะเทียบท่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ระบบจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากในปัจจุบันได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า บริษัทผู้ประกอบการท่าเรือทราบความต้องการในการเคลื่อนย้ายที่แน่นอนก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าเรือสินค้าอาจจะเข้าเทียบท่าไม่ตรงตามตารางเวลาที่กำหนดและบริษัทผู้ประกอบการท่าเพียงบริษัทเดียวที่ต้องปฏิบัติการท่าเป็นจำนวนหลายๆท่าจะต้องเผชิญกับปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง Quay cranes และลานพักตู้สินค้า (Container yard) ดังนั้น ระบบการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทผู้ประกอบการท่าเป็นอย่างยิ่ง

Objectives

  •  เพื่อศึกษาวิธีการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากภายในท่าเรือคอนเทนเนอร์ในปัจจุบัน
  •  เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบช่วยในการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากแบบตอบสนอง รวมทั้งประเมินผลระบบที่ได้พัฒนาเมื่อถูกใช้ในทางปฏิบัติจริง
  •  เพื่อช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการด้านการท่าเรือ (Terminal operator) สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในท่าเรือ เพิ่มระดับของการให้การบริการแก่ลูกค้า และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ

Benefits

  •  บริษัทผู้ให้บริการท่าเรือสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในท่าเรือให้ต่ำที่สุด
  •  ใช้เป็นแนวทางศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเส้นทางสำหรับรถบรรทุกหัวลากหรือยานพาหนะในลักษณะอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจในการศึกษาและการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะต่อไปในอนาคต
  •  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจหรือซอฟแวร์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งพัฒนาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดโลก

<< Back