Batch forming solver for customer orders (Dolphin)

Dolphin V0.1
โปรแกรมสำหรับการจัดรวมกลุ่มใบสั่งสินค้าภายในคลังสินค้า
(Batch forming solver for customer orders in a warehouse)

          การจัดรวมสมาชิกหรือสิ่งของให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Batch forming) เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป วัตถุประสงค์ของปัญหาคือ เราต้องการที่จะรวมจำนวนสมาชิกที่กำหนด ให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลให้อยู่ตามห้องแต่ละห้องให้มีความเหมาะสมมากที่สุด หรือแม้แต่การจัดกลุ่มของจำนวนอาหารหลายๆชนิด ให้อยู่ในเมนูที่แตกต่างกันไป เพื่อทำให้เมนูมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ณ ที่นี่ เราจะกล่าวเฉพาะปัญหาการรวมกลุ่มใบสั่งซื้อของลูกค้า (Customer orders) ที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านคลังสินค้า ในแต่ละวัน เมื่อคลังสินค้าได้รับจำนวนใบสั่งของของลูกค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้า (Items)ที่กำหนดไว้ภายในใบสั่งสินค้าซึ่งอยู่กระจัดกระจายอยู่ภายในคลังสินค้าแล้วนำกลับมาที่จุดรับของ หลังจากนั้นสินค้านั้นจึงถูกส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าแต่ละคน

         ในขั้นตอนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้าอาจจะกระทำได้โดยคน (Manual pickers)หรือโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic picking machine)เมื่อคลังสินค้ามีขนาดใหญ่ และมีจำนวนใบสั่งซื้อของลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีหลายร้อย Orders ในแต่ละช่วงเวลา (Time intervals) หรืออาจจะมีนับพัน Orders ในแต่ละวัน ดังนั้น บริษัทผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องประสบปัญหาในขั้นตอนการหยิบสินค้า (Order picking process) การจัดการระบบการหยิบสินค้าที่ไม่ดีจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัทจะต้องใช้พนักงานหยิบสินค้า (Order pickers)จำนวนมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการหยิบสินค้ามากขึ้นซึ่งส่งผลระดับการบริการต่อลูกค้าที่ลดลง และค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยใบหยิบสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไป บริษัทคลังสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนการหยิบสินค้า (Order picking)ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการด้านคลังสินค้าทั้งหมด (Frazelle, 1996) ดังนั้น ระบบช่วยในการจัดการสำหรับขั้นตอนการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของบริษัทคลังสินค้าเองและส่งผลต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
          การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนการหยิบสินค้าอาจจะกระทำได้หลายวิธี เช่น การวัดระยะทางทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ (หรือเครื่องจักรกล) ใช้ในการหยิบสินค้า หรือเวลาทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการหยิบสินค้า ในกรณีนี้ บริษัทคลังสินค้าต้องการหาวิธีในการหยิบสินค้าเพื่อให้ได้ระยะทางหรือเวลาน้อยที่สุด
          โดยทั่วไป ระบบช่วยในการจัดการหยิบสินค้า (Order picking system)จะใช้การวัดประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวนี้ค่อนข้างซับซ้อนและยากในการใช้งานทางปฏิบัติ นั่นคือ พนักงานหยิบสินค้าจะต้องเดินตามเส้นทางที่ระบบได้ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะหยิบสินค้าจำนวนหลายๆชิ้น ภายในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสั่งสนให้พนักงานหยิบสินค้าและเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่าย นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้เฉพาะคลังสินค้าแต่ละที่ นั่นคือ เมื่อนำระบบไปใช้กับคลังสินค้าที่อื่น ที่มีขนาดและการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าที่แตกต่างกันเราไม่สามารถที่จะนำระบบนี้ไปใช้ได้

 

         โปรแกรม Dolphin V0.1 ใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าซึ่งมีความง่ายในทางปฏิบัติมากกว่าวิธีแรกพร้อมทั้งคงความมีประสิทธิภาพในการใช้งาน นั่นคือ โปรแกรมจะจัดรวมใบสั่งสินค้าของลูกค้าให้อยู่เป็นกลุ่ม (Forming of batches of customer orders) เพื่อที่จะให้จำนวนความต่างกัน (Number of mismatches) ระหว่าง Orders ภายใน Batches มีค่าน้อยที่สุด
 

         โปรแกรม Dolphin V0.1 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรวมกลุ่มใบสั่งสินค้าจำนวนมากที่คลังสินค้าได้รับภายในแต่ละช่วงเวลา (Interval time) หรือการรวมกลุ่มใบสั่งสินค้าภายในแต่ละวัน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้า

Dolphin Integration (Warehouse Management System)

              Dolphin Integration กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดย BAL-Labs เพื่อสามารถควบคุมระบบการจัดการคลังสินค้าในทุกๆฟังก์ชั่นและครบวงจร

<< Back