Web-Based Vehicle Routing

 

รายละเอียดผลงานโดยสังเขป  

           ในสภาวะราคาน้ำมันแพง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจะต้องหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จในการดำเนินการทางธุรกิจ

          การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นทางออกทางหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ในลำดับแรกในสภาวะราคาน้ำมันแพง ดังนั้น ทางหน่วยวิจัยและปฏิบัติการ โลจิสติกส์ (BAL-Labs.com) จึงได้พัฒนาระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ (Web-Based Vehicle Routing : WBVR) เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดตารางเวลาและเส้นทางของยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ระยะทางที่ยานพาหนะใช้ในการขนส่งหรือต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่ลดลง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแต่ละบริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบ WBVR ได้โดยง่าย โดยการเปรียบเทียบระยะทางที่ยานพาหนะใช้ในการขนส่งจากการใช้ระบบเดิมกับระยะทางที่ได้จากระบบ WBVR

          ต้นแบบของระบบ WBVR ได้พัฒนามาจากการจำลองการปฏิบัติการจริงของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าบริษัทหนึ่ง ความต้องการในการขนส่งเกิดขึ้น เมื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) ต้องการวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์จำนวนมากที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าจึงว่าจ้างให้บริษัทผู้ประกอบการการขนส่ง รับสินค้าจากซัพพลายเออร์แต่ละคนที่มีเงื่อนไขทางด้านเวลารับส่งสินค้า ระยะทาง และปริมาณสินค้าที่ต่างกัน มายังบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งเราเรียกการขนส่งในลักษณะนี้ว่า " Milk Run " เมื่อบริษัทผู้ประกอบการขนส่งได้ข้อมูลความต้องการและเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าครบถ้วนแล้ว บริษัทจะต้องหาวิธีจัดตารางเวลาและเส้นทางยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ?

          เนื่องจาก การจัดตารางเวลาและเส้นทางสำหรับยานพาหนะเป็นปัญหาการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนมาก ระบบ WBVR จึงต้องอาศัยวิธีฮิวริสติกส์ (Heuristic Method) ในการประมวลผล การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในรูป Web Based นั่นคือ ผู้ใช้บริการลูกข่าย (Users) ทำการประมวลผลผ่าน Web Server แม่ข่ายนั้นจะเอื้อประโยชน์ที่สำคัญ 2 ประการคือ 1) ผู้ใช้บริการหรือบริษัทผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายของทรัพยากรบุคคลทางด้าน IT ในการดูแลรักษาระบบ WBVR และ 2) ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากการ Interact กับผู้ใช้งาน (Users) นอกจากนี้ ระบบ WBVR ยังเป็นระบบนำร่อง (Pilot pricing model) ในการประเมินราคาหรือมูลค่าของซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ใช้บริการเลือกจ่ายค่าบริการ (Tariff Scheme) ตามความต้องการในการใช้งานและความเหมาะสมกับองค์กรของตน อาทิเช่น คิดค่าบริการในการใช้งานต่อครั้ง (Pay as you run เช่นครั้งละ 20 บาท) ค่าบริการต่อวัน ค่าบริการรายเดือน หรือในลักษณะเป็น Corporative Partner เป็นต้น

          จากรายละเอียดที่ได้นำเสนอ ทางหน่วยวิจัยฯ ตระหนักดีว่า ระบบ Web-Based Vehicle Routing ที่ได้พัฒนาขึ้นอาจจะไม่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้ทุกบริษัท เพราะ บางบริษัทอาจจะมีลักษณะและเงื่อนไขในการดำเนินการแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยวิจัยฯ ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจและพัฒนาระบบ WBVR นี้ให้ครอบคลุมในทุกๆความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้ง ดำเนินการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผล อาทิเช่น Advanced Optimization และ Distributed Computing เป็นต้น

          กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบ WBVR สามารถช่วยบริษัทผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพในจัดตารางเวลาและเส้นทางสำหรับยานพาหนะ และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ซึ่งอยู่ในรูปของระยะทางที่ยานพาหนะใช้ในการขนส่งที่ลดลง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในรูป Web Based เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระดับ SMEs จำนวนมาก รวมทั้งผู้ประกอบการระดับ Enterprise มีโอกาสที่จะนำระบบ WBVR ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของตนได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยสามารถลดต้นทุนในการขนส่ง และต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics cost) ของสินค้าลงได้ อย่างแท้จริง

Featured Solution

WBVR Snapshots

 

  • User identification

 

  • Vendor properties

 

  • Output (Vehicle routes and time table)

 

  • Output (Job diagram)

 

  • WBVR Overview

<< Back