WMS (Logistics software contest, Logistics Asia 2005)

1. Introduction

           ความสำเร็จของธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจการขนส่งสินค้า ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการบริการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของคลังสินค้าคือ การจัดเก็บและกระจายสินค้า และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค คลังสินค้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบลอจิสติกส์ การใช้ระบบการบริหารคลังสินค้า (Warehouse management system: WMS) ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ เพิ่มผลกำไร และได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

          ทางทีมงานของหน่วยวิจัยและปฏิบัติการลอจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BAL-Labs & Research) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรที่มีชื่อว่า Dolphin Integration โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเข้าประกวดโครงการลอจิสติกส์ซอฟต์แวร์คอนเทศ (Logistics Asia 2005) และเพื่อนำเสนอระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในราคาประหยัด ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทผู้ประกอบการคลังสินค้ามีทางเลือกในการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมีคุณภาพทัดเทียมกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Functionality and Features          

          Dolphin Integration ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการกิจกรรมภายในคลังสินค้าในทุกๆขนาดและอุตสาหกรรมหลายๆประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีก เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง โลหะภัณฑ์ ยานยนต์ และอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น นอกจากโมดูลมาตรฐาน (Standard modules) ที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้าทั่วๆไป โปรแกรม Dolphin Integration ยังสามารถทำงานในเชิงลึกในลักษณะงานจำเพาะตามความต้องการของบริษัท (Customer oriented) โดยออกแบบเป็นโมดูลพิเศษ (Add-in modules) ที่เพิ่มเข้าไปในโมดูลมาตรฐาน และสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคลังสินค้าหรือระบบการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อื่นๆที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางครั้งเพื่อลดความสับสน เราอาจจะเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system ความยืดหยุ่นดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทที่มีระบบในการจัดการคลังสินค้าอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมด

Standard Modules

 • การเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบเครือข่าย (Data network flow)

          โปรแกรม Dolphin Integration อนุญาตให้ผู้ใช้ใน Supply network ได้แก่ คลังสินค้า (จำนวน 1 แห่งหรือมากกว่า 1 แห่ง) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) และลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจำหน่ายออกไปและปริมาณสินค้าคงคลัง ทำให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการขาดแคลนสินค้า (Back order) และเพิ่มระดับการบริการให้แก่ลูกค้า การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถกำหนดให้ผู้ใช้หลายระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน (User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture)

 • การจัดซื้อสินค้า (Purchasing)

          โปรแกรม Dolphin Integration อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการจัดซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมดูลการจัดซื้อจะทำงานร่วมกับโมดูลการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งจะเตือนว่า ณ เวลาใดควรจะทำการสั่งซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันผู้ผลิต (Supplier) ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทก็จะได้ข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกัน ผู้ผลิตอาจจะทำการเตือนและยืนยันการสั่งสินค้าจากบริษัท เพื่อวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า

 • การรับสินค้า (Receiving)

          การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระทำต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งถูกจัดทำเป็นฐานข้อมูลการสั่งซื้อ(Purchase order: P/O) โมดูลการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ (P/O) เป็นข้อมูลการนำเข้า (Input data) ซึ่งทำให้ผู้รับสินค้าทราบว่า สินค้านั้นๆสั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และกำหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ นอกจากนี้ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถทำให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถจัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูกกำหนดข้อมูลหรือบาร์โค๊ดไว้ก่อนล่วงหน้า โปรแกรม Dolphin Integration อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์โค๊ดออกมาตามมาตรฐานต่างๆที่ต้องการ

 • การเก็บสินค้า (Put-away)

          โปรแกรมจะทำการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่างๆว่ามีขนาดและน้ำหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะนำมาเก็บหรือไม่ และจำแนกประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วทำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลในโมดูลการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำการกำหนดลำดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Optimal path) ให้กับพนักงานเก็บสินค้า
          สังเกตด้วยว่า ในบางกรณีเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าแต่ไม่มีสินค้าอยู่ในคลัง เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินค้าเข้ามา โปรแกรม Dolphin Integration จะทำการเตือนและแนะนำให้เคลื่อนย้ายสินค้านั้นๆไปยังพื้นที่ส่งผ่าน (Cross dock) โดยทันทีโดยไม่ต้องนำสินค้านั้นๆไปเก็บในคลังและทำการหยิบสินค้าออกมายังจุดเตรียมส่ง (Shipping dock) อีกครั้งหนึ่ง

 • การหยิบสินค้า (Order picking)

          เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้า (Items) ที่กำหนดไว้ภายใน Order ซึ่งอยู่กระจัดกระจายอยู่ภายในคลังสินค้าแล้วนำกลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ (Shipping dock) หลังจากนั้นสินค้าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าแต่ละคน สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาในกระบวนการหยิบสินค้าคือลักษณะในการหยิบสินค้าเช่น การหยิบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังนานที่สุดก่อน (First in first out: FIFO) หรือ LIF0 ซึ่งโปรแกรม Dolphin integration จะทำการประมวลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงลำดับก่อนหลังการหยิบสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
          เมื่อคลังสินค้ามีขนาดใหญ่และมี Order เป็นจำนวนมากในแต่ละช่วงเวลา ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องออกแบบและใช้วิธีการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรม Dolphin Integration อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกเทคนิคในการหยิบสินค้าได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อจำกัดและลักษณะของสินค้า เทคนิคในการหยิบสินค้าในโมดูลมาตรฐานของโปรแกรม Dolphin Integration ได้แก่

               -  การหยิบสินค้าแบบเวฟ (Wave picking)
               -  การหยิบสินค้าแบบกลุ่ม (Batch picking)
               -  การหยิบสินค้าแบบโซน (Zone picking)

 • การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count)

          โปรแกรม Dolphin Integration อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือที่ต้องการภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอาศัยการประมวลจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และตรวจนับในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ (เช่น อยู่ในระหว่างขั้นตอนการหยิบสินค้า) โดยที่โมดูล Cycle count สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล Mobile network ซึ่งจะทำให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 • การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)

          การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นการบริหารทรัพย์สิน (นั่นคือสินค้า) ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โมดูล Inventory control ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยการทำงานเชื่อมต่อกับโมดูลอื่นๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้าภายในคลังเช่น สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ทำให้สินค้าไม่จมคลังสินค้า และเมื่อไรควรจะทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งทำให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 • Add-in Modules

          Add-in เป็นโมดูลพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉพาะอย่างภายในระบบการจัดการคลังสินค้า โมดูล Add-in สามารถนำงานได้ในเชิงลึกและมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ บางโมดูลต้องอาศัยอัลกอริทึมที่สลับซับซ้อนเช่น Batch forming และ Dynamic slotting ซึ่งใช้เทคนิคการ Optimisation ชั้นสูงแบบเรียลไทม์เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดภายในข้อจำกัดของเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

 • Break-down

          โมดูล Break-down ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรมบางประเภทซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Final product) เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนย่อยๆเช่น เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำ โปรแกรมจะทำการประมวลผลว่า ฝ่ายจัดซื้อจะต้องทำการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบต่างๆมาเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะผลิตสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้า โมดูล Break-down จะทำงานเชื่อมโยงกับโมดูลการจัดซื้อสินค้า (Purchasing) และการควบคุมสินค้าคงคลัง

 • Dynamic slotting

          Dynamic slotting เป็นโมดูลพิเศษที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิด (Product diversification) และมีอัตราการการรับ/ส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง โปรแกรม Dolphin Integration จะทำการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตรา Turn over สูง (เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมตามแฟชั่นหรือฤดูกาล) ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping dock หรือ Forward pick areas สำหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn over ต่ำก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลการจากสถิติ Turn over ของสินค้าในทุกๆช่วงเวลาที่กำหนด และกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบสินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Forward pick areas (คลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้ระบบ Dynamic slotting มักจะมี Forward pick area ที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น)

 • Batch forming

          Batch forming เป็นโมดูลพิเศษ (Add-in module) ที่ใช้ในกระบวนการหยิบสินค้าจากโมดูลมาตรฐานซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเทคนิคในการหยิบสินค้าได้ 3 ประเภทได้แก่ Wave, Batch และ Zone picking โมดูลนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ได้รับ Order เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เช่นคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าค้าปลีก (Grocery warehouse) โมดูลนี้อาศัยแนวคิดในการรวมกลุ่ม Order ให้อยู่ใน Batch ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือรวมกลุ่มสินค้าที่จะหยิบที่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อลดระยะทางในการหยิบสินค้า นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของโมดูลนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญ ผู้ใช้สามารถนำเอาโมดูลดังกล่าวไปใช้กับคลังสินค้าใดๆที่มีขนาดและการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถใช้แผนผังการจัดวางคลังสินค้าที่เป็นไฟล์รูปภาพเพื่อส่งเข้าไปในโปรแกรม Dolphin Integration จากนั้นผู้ใช้สามารถทำการกำหนดตำแหน่งที่เก็บสินค้าที่เป็นแบบ Graphic user interface นอกจากนี้ เมื่อโมดูล Batch forming ถูกใช้ร่วมกับโมดูล Mobile network ผู้ใช้สามารถเรียกดูตำแหน่งของสินค้าที่จะทำการหยิบและเส้นทางในการหยิบสินค้าที่แสดงเป็นรูป Graphic ใน PDA หรือ Portable computer ลักษณะอื่นๆได้)

 • Mobile network

          โมดูล Mobile network อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถที่ติดต่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเช่น เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบพกพา (Portable barcode) PDA, นอกจากนี้ยังช่วยสนับกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในโมดูลการหยิบสินค้า ในบางครั้งขณะที่พนักงานกำลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามา โปรแกรม Dolphin Integration จะทำการตรวจสอบว่าพนักงานคนนั้นสามารถหยิบสินค้าภาย Order ใหม่ได้หรือไม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบค่าดัชนีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหยิบสินค้าทั้งหมด) ถ้าผลของจากการประมวลพบว่า การกำหนด Order อันใหม่ให้พนักงานหยิบสินค้าคนนั้นไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข และค่าดัชนีประภาพเพิ่มขึ้น โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของสินค้าที่จะหยิบภายใน Order ใหม่ไปยังเครื่อง PDA ของพนักงานหยิบสินค้า หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่กับรถ Forklift ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Software Architecture

 

การออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญได้แก่

 1. ระบบรับสินค้าเข้า (Outbound order receiving system)
 2. ระบบการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินทราเน็ท (Intranet-based connectivity)
 3. ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent WMS)

          สำหรับระบบรับสินค้าเข้าจะทำหน้าที่รับรายละเอียดของสินค้าที่เข้ามาใหม่โดยอาจจะผ่านทางระบบเทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยี Bar code เข้ามาสู่เครื่องลูกข่ายเพื่อทำการจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบของ XML ฟอร์แมต เพื่อทำให้โครงสร้างรายละเอียดของสินค้านั้นมีระบบที่ดีขึ้น นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ และทำให้การวิเคราะห์จัดการกับข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          หลังจากนั้นเมื่อรายละเอียดของข้อมูลได้ทำการจัดโครงสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ PDA จะทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินทราเน็ท ทั้งแบบการเชื่อมต่อแบบมีสายและแบบไร้สาย แต่ข้อมูลทุกตัวที่ถูกส่งผ่านทั้งสองแบบจะถูกเข้ารหัสด้วยกุญแจขนาด 128 บิตผ่านโปรโตคอล HTTPS (HTTP with secure socket layer: SSL) มายังฝั่งเครือแม่ข่ายที่ใช้ Web server ของ Apache SSL ซึ่งใช้มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ 128 บิต RSA เพื่อป้องกันการถูกดักอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการสื่อสารได้ นอกจากนั้น เครือแม่ข่ายนี้จะติดต่ออยู่กับระบบฐานข้อมูลกลางที่ได้ถูกออกแบบให้มีระบบฐานข้อมูลสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

          เป็นระบบที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้แนวความคิดที่แยกระดับหน้าที่การทำงานออกเป็นระดับๆอย่างชัดเจนดังแสดงในรูปด้านขวามือ โดยมีระบบแกนกลาง (Core) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ซึ่งจะถูกพัฒนาเพียงครั้งเดียวเสร็จ และจะติดต่อสื่อสารกับ Components ต่างๆ ผ่านฟังก์ชั่นมาตรฐานของระบบ (Standard API layer)

           สำหรับการสร้าง Component แต่ละตัวเพื่อ Plug-in เข้ามาอยู่ในระบบนี้ (Components' layer) จะต้องถูกสร้างภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยตัวมันจะรายงานตัวมันเองเมื่อถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ และจะทำการติดต่อสื่อสารหรือเรียกใช้ทรัพยากรต่างๆของระบบผ่านฟังก์ชั่นมาตรฐานกลางเท่านั้น นอกจากนี้ในระดับชั้นการนำเสนอ (Presentation layer) จะทำหน้าที่ในการนำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานของแต่ละ Component ที่ติดต่อกับผู้ใช้ ตามระดับสิทธิการเข้าใช้งานที่ระบบให้แก่ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบการจัดการคลังสินค้านั้นๆ

ในการออกแบบ Components ผู้พัฒนาจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบได้แก่

               -  User access control ที่จะต้องกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานตามระดับของผู้ใช้ที่ระบบได้กำหนดไว้
               -  API interface ส่วนที่เอาไว้ใช้ติดต่อกับฟังก์ชั่นมาตรฐานกลางของระบบ เพื่อรายงานตัวมันเอง และติดต่อสื่อสาร หรือ ขอเรียกใช้ทรัพยากรในระบบ
               -  XML-based definition โครงสร้างของ Component จะต้องถูกเก็บไว้อยู่ในรูปแบบของ XML standard

เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า

.NET compact framework Application Or Qt 3.0 โปรแกรมที่ถูกพัฒนาสามารถใช้งานบน Portable device เช่น PDA, Pocket PC โดยทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายและรับข้อมูลจากเครือแม่ข่าย
XML XML จะใช้ในการทำโครงสร้างและนิยามข้อมูล
Apache SSL ทำหน้าที่เป็น Web server โดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ 128 บิต RSA เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างลูกข่ายและแม่ข่าย รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยี Digital signature เพื่อตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ส่งและป้องกันการถูกดักอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการสื่อสาร
PHP คือภาษาสคริปต์ที่ใช้การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object oriented programming: OOP) ที่ถูกฝังอยู่ในฝั่ง Server ที่มีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็ปสำหรับงานตั้งแต่ระดับเล็กถึงระดับใหญ่ที่ต้องการเสถียรภาพ การออกแบบเว๊ปที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรแกรมและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่อยู่ในระดับน่าเชื่อถือสูง
PHP-DOMXML PHP-DOMXML คือการพัฒนาสำหรับ Document object model ของ XML ใน PHP ซึ่ง XML DOM เป็นตัวติดต่อเชื่อมโยงด้านโปรแกรมสำหรับเอกสาร XML
JPGraph JpGraph คือไลบรารี่ด้านการสร้างกราฟแบบเชิงวัตถุเต็มรูปแบบที่เป็น Open source GPL(General public license)
Mambo Mambo คืออนาคตของการพัฒนา Open source web-based programming ที่มีระบบการจัดการเนื้อหา (Content) ของทั้งหมด (Web content management system) ที่ซึ่งสามารถรับรองการใช้งาน Database server ทั้ง MySQL, MS SQL และ PostgreSql server
MySQL server MySQL คือ Open source database server ที่มีผู้ใช้มากที่สุดและถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และใช้เวลาประมวลผลที่รวดเร็ว มีความสามารถในการขยายตัว (Scalability) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)

4. Benefits

 

 • บริษัทสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนของสินค้าต่ำลงด้วย
 • โปรแกรม Dolphin Integration จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการคลังสินค้านั่นคือ ความสะดวกและความรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้น
 • บริษัทสามารถคำนวณจุดสั่งซื้อของสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันตามความต้องการ
 • บริษัทมีทางเลือกในการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ ซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆในราคาที่ประหยัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งพัฒนาเพื่อแข่งขันกับตลาดโลก

<< Back