Employments

ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มีความประสงค์ที่จะรับผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย รวมทั้งนิสิต (Full-time) ระดับปริญญาโท และเอก (สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว) ซึ่งมีทุนการศึกษาและค่าตอบแทน ตามความสามารถและประสบการณ์ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2558  ... ปิดรับสมัครแล้วครับ !)