Consultancy

ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำปรึกษา การพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การออกแบบ วางแผนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง งานศึกษาทางวิศวกรรม รวมทั้ง ระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)

ตัวอย่างงานบริการที่ปรึกษา อาทิเช่น

  • โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยบกับระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) และคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) : บริษัท มิตซูบิชิเทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด (Jan, 2015)
  • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านจราจร) โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกอก ถนนพระราม 3 จำนวนที่จอดรถ 437 คัน : บริษัท Tesco Consult ร่วมกับศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา (April, 2014)
  • โครงการศึกษาผลกระทบด้านจราจร (Traffic Impact Assessment: TIA) โครงการก่อสร้าง Reflection Jomtien Beach Pattaya จำนวนที่จอดรถ 254 คัน (April, 2010)