BAL-Labs signed MOU ร่วมกับบริษัท Phoenix-ISI (Thailand)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 BAL_Labs ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับ บริษัท Phoenix-ISI (ประเทศไทย) โดยมีบริษัทแม่มาจากประเทศฝรั่งเศส บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเน้นในด้าน การทำงานร่วมกันในสาขา การจัดการระบบขนส่งอัจฉริยะภายในเมือง ระบบการจัดการจราจร ระบบแนะนำเส้นทาง และระบบขนส่งและกระจายสินค้าภายในเมืองหลวง

Frontpage: