นักศึกษาและคณาจารย์ ม.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน BAL-Labs

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทำงานของ BAL-Labs เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

  แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะโลจิสติกส์   เยี่่ยมชม Labs วิจัยส่วนพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และฮาร์แวร์ (BAL-Labs) ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   เยี่่ยมชม Labs วิจัยส่วนพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และฮาร์แวร์ (BAL-Labs) ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

Frontpage: