สถาบันอาร์เอฟไอดี ร่วมกับ BAL-Labs จัดงานประชุมสัมมนา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-TH) ร่วมกับ หน่วยวิจัยโลจิสติกส์และสมองกลฝังตัว (BAL-Labs) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า 

  • สถานที่          :  หอธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
  • วันและเวลา    :  วันพุธที่ 8 กันยายน 2553  เวลา 8.30 - 16.30 น. 

บรรยากาศการสัมมนา มีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวน 290 คน   การบรรยายเรื่อง RFID for Warehouse, Transport and Distribution  ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ. สถาบัน RFID และพี่เอ๋ NECTEC ที่ห้องทดสอบ RFID

 

AttachmentSize
Agenda Seminar 8 Sep 2010.pdf88.59 KB
pdf.pdf47.11 KB
Frontpage: