คณะนักข่าวและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม BAL-Labs

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ทีมงาน BAL-Labs ได้ต้อนรับคณะนักข่าวและสื่อมวลชนในกิจการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา (งานครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา) เพื่ออธิบายแนวทางและกลยุทธ์ในการขยายผลของผลงานวิจัยจากห้องปฎิบัติการ ไปสู่งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งหน่วยวิจัยมุ่งเน้นงานวิจัยเฉพาะด้าน (เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ระบบจัดตารางเวลาและเส้นทางรถบรรทุำก) อย่างต่อเนื่อง

 การประชุมเพื่อต้อนรับและแนะนำคณะโลจิสติกส์ แนะนำ BAL-Labs เกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลงานและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ คณะสื่อมวลชน ชมผลงานและรางวัล

Frontpage: