สัมมนาทางวิชาการ JIGTEE 2010

ธีรพันธุ์ ประทุมวินิจ ผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง A Miniaturized Bandpass Filter Using Two-Layers of Microstrip Net-Type Resonators ในการประชุมสัมนาโครงการ “Joint International Conference on Information & Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE-2010)” ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม Chanthavinh Resort Luangprabang Lao PDR