CityXense คว้าแชมป์ Global Android Dev Camp 2012

ผลงาน"Follow Me" จาก CityXense คว้าแชมป์การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในงาน "Global Android Dev Camp 2012" ตัวแทนจาก CityXense มหาวิทยาลัยบูรพา (จากซ้ายไปขวา) ประกอบด้วย นายชูชัย วงษ์แก้ว นายสรไกร ไกรปุย และนายวิธวัช บุญแย้ม โดยมี ผศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการจัดงาน Global Android Dev Camp 2012 จะจัดขึ้นพร้อมกันประมาณ 50 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยรูปแบบจะเน้นการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้สำเร็จเป็นชิ้นงานภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งทางทีม CityXense ได้นำเสนอผลงานชื่อว่า "Follow Me"

Follow Me: เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบ Group-based learning ที่เหมาะสำหรับภายนอกห้องเรียน 
ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Ad-hoc wireless LAN)

โดยโปรแกรมมีจุดเด่นในการทำงานดังนี้
1. ครูสามารถถ่ายภาพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
2. ครูสามารถส่งภาพหน้าจอของตัวเองไปยังหน้าของนักเรียนทุกคนโดยการ Broadcasting
3. นักเรียนทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่ครูเขียนหรือ Highlight รูปบนหน้าจอไปพร้อมๆกัน
4. ครูสามารถที่จะเลือกให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งเขียนหรือ Highlight รูปบนหน้าจอเพื่อโต้ตอบกลับมาให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกัน

Frontpage: