Advanced Excel

การประยุกต์ใช้เอ็กเซลสำหรับการวางแผนโลจิสติกส์และการจัดการองค์กรสมัยใหม่

ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในทุกๆ องค์กร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การทำงานในแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการวางแผนด้านโลจิสติกส์และการจัดองค์กรสมัยใหม่ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่จะได้เรียนรู้แนวทางในการวางแผนและการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการนำโปรแกรมเอ็กเซลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

หัวข้อการอบรม

 • โลจิสติกส์และการจัดการองค์กรสมัยใหม่
  • โลจิสติกส์กับการบริหารจัดการสมัยใหม่
  • การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • เรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน Excel
  • วิธีเรียกใช้สูตรต่างๆ เพื่อการคำนวณที่สะดวกมากขึ้น
  • วิธีการใส่เงื่อนไขต่างๆ ตามความต้องการ
  • วิธีการใช้สูตรต่างๆ ร่วมกับการใส่เงื่อนไขตามต้องการ
  • วิธีสร้างและแก้ไขสูตร Link ข้าม Sheet หรือข้าม File
  • รู้จัก Add-Ins ต่างๆ ที่เพิ่มความสามารถให้กับ Excel
  • วิธีการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ในหน้า Excel รวมถึงข้อมูลนำเข้าจากภายนอก
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ Excel ด้วย Macro และ VBA
  • รู้จัก Macro และ VBA
  • วิธีการใช้ตัวแปร ชนิดข้อมูลและการสร้างฟังก์ชันอย่างง่าย
  • การใช้งานคำสั่งมาตรฐานของ Visual Basic
  • จัดการระบบงานด้วยโพรซีเยอร์ (Procedure)
 • ประยุกต์ใช้ Excel ในภาคธุรกิจและองค์กร
  • การพยากรณ์ยอดขายสินค้าและบริการ เพื่อบริหารต้นทุนสินค้าคงคลัง
  • การสร้างพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการ
  • การวางผังกระบวนการ (ผลิตและบริการ)
  • การแก้ปัญหาการตัดสินใจด้วยเอ็กเซลโซลเวอร์

รูปแบบการจัดอบรม

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

การประเมินผล

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรในนามของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด

สนใจติดต่อและสมัคร

โครงการไอทีโลจิสติกส์ อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 4 ห้อง 404
ดูเส้นทางและสถานที่ได้จาก : Ginpoint.net/10000