Jointed Intelligent Transport System Seminar, ITS Korea

อาจารย์ณกร อินทร์พยุง ตัวแทนสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (http://its.in.th/) ได้รับเชิญจาก ITS Korea ในการเข้าร่วมบรรยาย (Invited speaker) ในหัวข้อเรื่อง Current state and latest trend of worldwide ITS market  13 - 16 มีนาคม 55 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

    

 

Frontpage: