พัฒนาระบบเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในโครงข่ายท่อ

บ.ซีเทค ร่วมกับ CityXense พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการออกแบบพื้นที่ควบคุมปริมาณน้ำสูญเสีย (Distric Metering Area: DMA) ของการประปาภูมิภาค (กปภ.) ระบบดังกล่าวจะช่วยสร้างโครงข่ายท่อ โดยการเชื่อมโยงมิเตอร์ของผู้ใช้น้ำกับท่อน้ำ และประยุกต์ใช้ Network algorithm ในการวิเคราะห์ Path การไหลของน้ำภายใต้สถานการณ์จำลองต่างๆ (ระยะเวลาโครงการ: กันยายน - ธันวาคม 2555)

Frontpage: