รับรางวัล Best of best paper awards - EASTS2013

สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ (นิสิต ป.เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) และณกร อินทร์พยุง รับรางวัล บทความยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด (Best of best paper awards) พร้อมเงินรางวัล 1,000 USD ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Easten Asia Society for Transportation Studies ครั้งที่ 10 (ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2556 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน จากจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาทั้งหมด ประมาณ 500 บทความ จากผู้แต่ง 33 ประเทศ ในงานนี้ มีบทความยอดเยี่ยม (Best paper awards) ในแต่ละด้าน 8 รางวัล และรางวัลยอดเยียมที่ดีที่สุดอีก 1 รางวัล คือ รางวัล YASOSHIMA Yoshinosuke Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานและถือว่าเป็น Best of best paper awards !

บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด "The Design of Transportation Service Auction under Time-Cost Environment" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Double auction game ที่ผู้เล่นสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกัน ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลองการประมูล Double auction model  ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาของผู้ประมูลแต่ละคนที่มีความรีบเร่งต่อความต้องการในการเดินทาง (Transport demand) และความเต็มใจในการให้บริการ หรือความคาดหวังต่อราคาในการให้บริการ (Service supply) ที่แตกต่างกัน แปรผันตามรูปแบบของข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการประมูล และนโยบายในการจับคู่การประมูล (Matching policies) หลังจากนั้น งานวิจัยได้ใช้อาสาสมัครจำนวนนับร้อยคนเข้ามาประมูลในระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่จำลองขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดเงื่อนไข กติกา และรางวัลจูงใจสำหรับการเข้าร่วมประมูลและผููู้ชนะการประมูลในแต่ละรอบ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของปัญหาการตัดสิน คือ เพื่อให้ตลาดกลางการประมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การเข้าสู่จุดสมดุลของตลาด (Market equilibrium) หรือราคาประมูลที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพอใจสูงสุด และช่วงเวลาการปิดการซื้อขายเร็วที่สุด เป็นต้น

    

Reference: http://www.easts.info/events/conference/easts2013/conf_rep_2013.htm#02

 

Frontpage: