กรมทางหลวง มอบให้ CityXense พัฒนาระบบวางแผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง

ณกร อินทร์พยุง ประธานบริหารศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ เซ็นต์สัญญาโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ สำนักแผนงาน กรมทางหลวง (Planing Bureau, Department of Highway) กระทรวงคมนาคม ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน  / กันยายน 56 - สิงหาคม 57 

โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงข่ายทางหลวง (Vulnerability of road network) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับงานวางแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ

  

Frontpage: