รับรางวัล VCML Best Paper Awards 2013

พิสิษฐ์ บึงบัว (นิสิต ป.เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง รับรางวัลบทความดีเด่น (Best paper awards) ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ThaiVCML_2013 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2556 ขอนแก่น โดยบทความที่รับรางวัลเรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธีสมดุล (The sensitivity analysis of user equilibrium traffic assignment for highway network)

AttachmentSize
vcml_best_paper.pdf929.16 KB
Frontpage: