CityXense พัฒนาระบบ Micro Simulation

ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ กำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางด้าน Traffic Microsimulation เพื่อใช้ในการจำลองและแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง โดยการจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในระดับจุลภาคภายใต้แบบจำลองพฤติกรรม แบบจำลองสถานการณ์ (Simulation model) และเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ป้ญหา รูปภาพและวีดีโอ (YouTube) ด้านล่างแสดงตัวอย่างการจำลองปัญหาจราจรในลักษณะต่างๆ

Roundabout  

YouTube: Toll Gate | Stop-and-go | Service Area | Interchange | 3D Interchage | Highway | T_Intersection | X_Intersection | Roundabout | Train

   Service Area 

Frontpage: