Top 10 Smart Cities 2014

10 เมืองสุดยอด SMART CITY ในโลก

ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ดรรชนี คงศิริวัฒนา TEAM GROUP

รูปแบบการบริหารจัดเมืองแบบ SMART CITY เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด มหานครต่างๆ ในโลกที่นิตยสาร FAST COMPANY ยกย่องให้เป็น 10 เมืองสุดยอดของการบริหารจัดการแบบ SMART CITY มีหลักเกณฑ์สำคัญของการจัดลำดับ กล่าวคือ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในประเทศสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีบริการต่างๆที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 3) ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ โดย 10 เมืองสุดยอด Smart City ในโลก เรียงลำดับตั้งแต่อันดับที่ 10 ไปจนถึงอันดับที่ 1 ดังนี้

  • อันดับ 10 บาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมืองบาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน เป็นเมืองที่ริเริ่มเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้บูรณาการการวางผังเมือง นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมต่อประชาชนในเมืองได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญยังเป็นเมืองแรกของโลกที่ออกกฎหมายมาสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Thermal Ordinance มาเป็นเวลานับทศวรรษ เป็นการกระตุ้นให้ตึกรามบ้านช่องในเมืองหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) แทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Fuel)
  • อันดับ 9 ฮ่องกง ประเทศจีนฮ่องกง กำลังจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างเมืองให้ฉลาดขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การใช้พลังงานสีเขียว และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันฮ่องกงมีการใช้เทคโนโลยี RFID (Radio-frequency Identification) คือ การเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ รับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวสัญญาณ ผ่านคลื่นวิทยุขนาดเล็ก โดยสามารถบันทึกข้อมูลในแท็กมาใช้ในสนามบิน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ประชาชนใช้ สมาร์ทการ์ด ในการชำระค่าบริการขนส่งสาธารณะ การผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ และ ลานจอดรถ
  • อันดับ 8 โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย แต่สิ่งที่ทั่วโลกรู้จักและเป็นที่ยอมรับคือ การเป็นเมืองที่ประชาชนใช้จักรยานกันอย่าง แพร่หลาย มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนจักรยาน รวมถึงการเป็นผู้นำในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมสีเขียว มีการใช้ระบบอัจฉริยะในการควบคุมไฟบนท้องถนน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ โคเปนเฮเกนยังได้ทำ พันธสัญญาที่จะสร้างแนวคิด คาร์บอนสมดุล คือ ภาวะที่ผลลัพธ์ของการกระทำโดยรวมไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนสุทธิ (Net Carbon) ขึ้นในชั้นบรรยากาศ และรณรงค์ให้ประชากรใช้จักรยานในการเดินทาง ร้อยละ 40 ภายใน พ.ศ. 2568
  • อันดับ 7 เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีเป็นเมืองที่มีการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการทดลองรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยการวางเครือข่ายสถานีเติมไฟ หรือ V2G (Vehicle-to-Grid) ในเมือง เป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • อันดับ 6 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เป็นเมืองที่เป็นผู้นำในโลกดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้สร้างเมืองอัจฉริยะขึ้นบริเวณชานเมืองที่ประกอบไปด้วยบ้านที่มีแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และพลังงานที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) นอกจากนี้ บริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นอย่าง นิสสัน ยังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าตัวแรก คือ นิสสัน ลีฟ (NISSAN LEAF) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านพลังงานและลดมลพิษในอากาศอีกด้วย
  • อันดับ 5 ลอนดอน สหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน เป็นเมืองหนึ่งที่มีนวัตกรรมสีเขียวมากมาย ที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามอง คือ การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในเขตการจราจรหนาแน่น อย่างในใจกลางกรุงลอนดอน ในเวลา 07:00 น.- 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ วันปีใหม่ และวันคริสต์มาส ซึ่งช่วยลดการจราจรในเมือง และเป็นการส่งเสริม การขนส่งสาธารณะในเมือง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการสร้าง/ปรับปรุงบ้านเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
  • อันดับ 4 นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นครนิวยอร์ก กำลังเร่งพัฒนาเมืองให้ก้าวเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสร้างรูปแบบให้ประชาชนในเมืองมีส่วนร่วม (Interactive Platform) โดยการติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลข่าวสารในที่ต่างๆ แทนที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เมืองมีความปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ ที่สามารถเฝ้าติดตามและพัฒนาการจราจร และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อันดับ 3 ปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากจะเป็นมหานครแห่งแฟชั่นแล้ว กรุงปารีสยังเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านนวัตกรรม การเป็นเมืองสีเขียว และมีการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล ที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จเรื่องจักรยานสาธารณะ หรือ Velib และยังมีการเปิดตัวรถไฟฟ้าสาธารณะขนาดเล็ก (EVs) หรือ Autolib เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเมืองอีกด้วย
  • อันดับ 2 โทรอนโต ประเทศแคนาดา เมืองโทรอนโต เป็นสมาชิกของกลุ่ม C40 (Clinton 40) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการรณรงค์ด้านสภาวะอากาศในเมืองใหญ่ 40 เมืองทั่วโลก เพื่อร่วมหาแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ หน่วยงานภาคเอกชนในเมืองโทรอนโตยังร่วมในการสร้าง Smart Commute Toronto  เพื่อช่วยกันลดปัญหาการจราจรและมลพิษในเมือง ด้วยการสนับสนุนการใช้จักรยานและอำนวยความสะดวกข้อมูล เช่น เครือข่ายผู้ใช้รถจักรยาน การซ่อมบำรุงและพื้นที่การจอด นอกจากนี้ เมืองโทรอนโตยังมีการใช้ก๊าซธรรมชาติจากหลุมฝังกลบมาเป็นพลังงานให้กับ รถบรรทุกขยะในเมือง
  • อันดับ 1 เวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงเวียนนา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย ในฐานะสุดยอดเมืองอัจฉริยะอันดับ 1 ของโลก เวียนนาอุดมไปด้วยนวัตกรรม มีเขตเมืองสีเขียวที่ถูกตั้งเป้าหมายให้ได้มากที่สุด มีการใช้พลังงานทดแทนถึง 14% มีโรงงานผลิตพลังงานชีวภาพใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีเป้าหมายที่จะติดตั้ง แผงผลิตพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Panels) ให้ได้ 300,000 ตารางเมตรในปี 2020 ซึ่งจะให้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมาก ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการบริหารจัดการแบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้วางวิสัยทัศน์และโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart City  เต็มรูปแบบ ทั้งการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การขนส่ง และการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

          SMART CITY เป็นไปได้จริง หากทุกฝ่าย หันมาร่วมมือกันสร้างเมืองที่อยู่สบาย ใช้สะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Sources:   

http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet/

http://cityclimateleadershipawards.com/barcelona-barcelona-smart-city/

http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=B108BC79-0B08-1823-A05E971EF-72DA910

http://www.smartcommutetoronto.ca/en/about-us/our-mission