ISAN Labs และ AUN-SEED Net เข้าเยี่ยมชมงาน

14 พฤษภาคม 2557 นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยความร่วมมือกับ ISAN Labs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยียมชมงานศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ และหน่วยวิจัยระบบสมองกลฝังตัวและทฤษฎีข้อมูลชั้นสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

และในวันถัดไปตัวแทนจาก AUN-SEED Net เข้าสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ประธานฝ่ายวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว เพื่อลงแม็กกาซีนญี่ปุ่น ที่จะแจกให้กับบริษัทญี่ปุ่นทั่วประเทศ จำนวน 30,000 ฉบับ

   

Frontpage: