รับรางวัล NCCE Best Paper Awards 2014

สราวุธ จันทร์สุวรรณ ณกร อินทร์พยุง Prof. Antony Chen และกิตติ ทรัพย์ประสม รับรางวัล Best Paper Awards ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19th National Convention on Civil Engineering: Civil Engineering and ASEAN Economic Community) 14-16 พฤษภาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินระบบโครงข่ายสำรองสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง (Assesing redundancy of freight transportation network for pre-disaster highway planning)

   

Frontpage: