สัมมนาทางวิชาการ ICLT 2013

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ นิสิตป.เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และณกร อินทร์พยุง อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ The 5th International Conference on Logistics & Transport โดยนำเสนอผลงานเรื่อง "The delay cost of truck and freight pricing practices", 5-8 Nov 2013, Kyoto