จัดงานสัมมนา แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับภัยพิบัติ

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ่อนโครงข่ายทางหลวงด้วยระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

Frontpage: