ศึกษาดูงาน เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ณกร อินทร์พยุง ประธานบริหารศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ นำทีมคณะวิจัยฯ และคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13 - 20 กันยายน 2557