รับรางวัล VCML BEST PAPER AWARDS 2014

พิสิษฐ์ บึงบัว (นิสิต ป.เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สุวรรณ รับรางวัลบทความดีเด่น (Best paper awards) จากบทความที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำเสนอ จำนวน 101 บทความ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ThaiVCML_2014 ครั้งที่ 14 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์ (กรุงเทพฯ) โดยบทความที่รับรางวัลเรื่อง นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง (Agro-industrial Supply Chain Policy for Sustainable Cities: Cassava Production)

   

 

Frontpage: