Projects

งานบริการวิชาการและงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง

2559

โครงการพัฒนาระบบจัดการเคลื่อนที่อัจฉริยะ Sammitr Smart Mobility แพลตฟอร์ม “โลจิสติกส์โซลูชั่น” รถเพื่อการท่องเที่ยว (กลุ่มบริษัทสามมิตร)

ที่ปรึกษาโครงการ : รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา และประสานงานโครงการพัฒนาระบบ Sammitr Smart Mobility/ Smart Drive และ Logistics platform 

2559

โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สนข.)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : รับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง และพัฒนาแบบลองการเลือกรูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลการเลือกรูปแบบการขนส่งแบบผสม รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์และการเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย

2559

โครงการพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบูลธูทพลังงานต่ำ Smart mobility city (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัย ออกแบบแนวคิด วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน การทดสอบระบบ การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้งานจริง

2559

โครงการประเมินความสามารถในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางในเขตเมือง (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, วช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัย ประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารบริเวณสถานีและพื้นที่โดยรอบ และพัฒนาแบบจำลองระดับวางแผนปฏิบัติการโดยใช้การวิเคราะห์แบบจำลองระดับมหภาค

2558

โครงการพัฒนาระบบเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบูลธูทพลังงานต่ำ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.-ฝ่ายอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัย ออกแบบแนวคิด วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ การทดสอบระบบ การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้งานจริง โดยทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข (บางแสน) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบ

2558

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (สำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง : รับผิดชอบในการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เสนอแนะระบบการเก็บค่าผ่านทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการเก็บเงินอัตโนมัติ รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

2558

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและกำหนดรูปแบบการบริหารประกอบการ ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

วิศวกรสำรวจพื้นที่ : รับผิดชอบในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างในพื้นที่โครงการ สาธารณูปโภค ฯลฯ เพื่อใช้ผลจากการสำรวจไปใช้ในการออกแบบ และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2558

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังพื้นพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่ง : รับผิดชอบในการในการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ศึกษา การวิเคราะห์สภาพจราจรในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ผลกระทบทั้งภายนอกและภายในชุมชน รวมทั้ง การศึกษาโครงข่ายถนนที่มีผลกระทบต่อภัยพิบัติ เพื่อนำไปสู่การวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังพื้นที่เฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง

2558

โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ (สำนักแผนงาน กรมทางหลวง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ : รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ การคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการ ตามแผนกลยุทธ์ เช่น ศักยภาพโครงข่ายทางด้านการจราจรโดยรวม ความเท่าเทียมกันของการกระจายงบประมาณในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ และลักษณะข้อจำกัดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2558

โครงการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบการลงทุน และกรอบการอุดหนุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สนข.)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง : รับผิดชอบในการศึกษาและทบทวนรูปแบบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขนส่งภายในประเทศ

2557

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

วิศวกรสำรวจพื้นที่ : รับผิดชอบในการสำรวจรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างในพื้นที่โครงการ สาธารณูปโภค ร่องน้ำ ระดับน้ำ ข้อมูลทางอุทกศาสตร์ ฯลฯ เพื่อนำผลจากการสำรวจไปใช้ในการออกแบบและการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2557

โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นท่าเรือสมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (โลจิสติกส์): รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเทียบเรือสินค้าและท่าเทียบเรือโดยสาร ศึกษาการเชื่อมโยงต่อเนื่องหลายรูปแบบ เส้นทางการเดินเรือเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล แม่น้ำ และทางบก

2557

โครงการประเมินด้านการจราจรด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางปะกอก พระราม 3 (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร : รับผิดชอบในการประเมินสภาพการจราจรอันเนื่องมาจากการมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาดอาคารสูง 13 ชั้น จำนวนเตียงผู้ป่วย 361 เตียง ตามรูปแบบ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (ร่วมกับ บริษัท เทสโก้ จำกัด)

2557

โครงการศึกษา พัฒนา และติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรและทดสอบระบบบริเวณด่านเก็บเงินทับช้าง (ขาเข้า) บนเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)  : รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรหน้าด่านอัจฉริยะ เพื่อใช้แก้ปัญหาการจราจรคับคั่งหน้าด่านเก็บเงิน

2557

โครงการพัฒนาระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, วช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ พัฒนาระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งระบบการสืบค้นข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ฯ สำหรับสนับสนุนการสืบค้นและวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่ของผู้ต้องสงสัยที่กระทำการละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น

2556

โครงการศึกษาทิศทางการดำเนินงานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

ผู้จัดการโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ทบทวนศึกษาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2556

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ (สำนักแผนงาน กรมทางหลวง)

ผู้จัดการโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ พัฒนาดัชนีบ่งชี้จุดอ่อนโครงข่ายทางหลวง ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ

2556

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะและจัดตั้งศูนย์บูรณการข้อมูลจราจรอัจฉริยะระยะที่ 1 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (สำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) : รับผิดชอบในการพัฒนาระบบประเมินระยะเวลาเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (วงแหวนรอบนอกสายตะวันออก)

2556

โครงการศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ (ITS Corridor) ระยะที่ 2 (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) : รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบประมาณและคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทาง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการแสดงผลสำหรับเว็บแอบพลิเคชั่น และโมบายแอบพลิเคชั่น

2556

โครงการติดตั้งระบบงาน GIS WEB เพื่อสนับสนุนงาน CALL CENTER (การประปาส่วนภูมิภาค)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ผลกระทบและรายงานการหยุดจ่ายน้ำภายในโครงข่ายท่อของการประปาส่วนภูมิภาคโดยอัตโนมัติ 

2555

โครงการติดตั้ง GIS Web Application และแสดงข้อมูล GIS ผ่าน Web (การประปาส่วนภูมิภาค)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนออกแบบพื้นที่ควบคุมปริมาณน้ำสูญเสีย DMA (District Metering Area)

2555

โครงการพัฒนาระบบจินซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชน (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจินซิตี้เพื่อให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้กับร้านค้าเพื่อส่งเสริมการตลาดภายในชุมชน

2555

โครงการศึกษาระบบควบคุมการจัดการเดินขบวนรถไฟทั่วประเทศ (การรถไฟแห่งประเทศไทย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) : รับผิดชอบในการศึกษาการบูรณการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางรถไฟ ระบบติดตามเพื่อควบคุมการจัดเดินขบวนรถไฟ ระบบให้บริการข้อมูลแก่ผู้เดินทาง ระบบช่วยในการวางแผนและควบคุมการจัดเดินขบวนรถไฟ

2555

โครงการศึกษาการเก็บข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางการเดินทางด้วยโทรศัพท์มือถือ ระยะที่ 2 (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

ผู้จัดการโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบประมวลผลระยะเวลาเดินทางของจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางการเดินทาง

2554

โครงการพัฒนาระบบบริการโลจิสติกส์ในมหานครกรุงเทพโดยใช้ระยะเวลาเดินทางที่เร็วที่สุดและแปรผันตามช่วงเวลา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาตารางจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางของระยะเวลาในการเดินที่น้อยที่สุดในโครงข่ายถนน เพื่อใช้ในการเดินทาง ขนส่ง และกระจายสินค้าในเมือง รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์โดยค้นหาระยะเวลาเดินทางที่เร็วที่สุดและแปรผันตามช่วงเวลาโดยมีลักษณะเป็นเว็บแอบพลิเคชัน (API)

2554

โครงการพัฒนาระบบประมวลผลความเร็วสูงสำหรับสร้างตารางเวลาเดินทางที่เร็วที่สุดขนาดใหญ่ (คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาบูรพา)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลความเร็วสูงสำหรับสร้างตารางเวลาเดินทาง จุดกำเนิด-จุดปลายทาง ที่เร็วที่สุด

2554

โครงการพัฒนาระบบดวงตาเคลื่อนที่โดยใช้โครงข่ายอาร์เอฟไอดี (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ Moving Eyes for Bangkok Metropolis ออกแบบและพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดีแบบเคลื่อนที่ (Moving RFID reader) ย่านความถี่ 433 MHz เพื่อติดตั้งบนรถแท็กซี่สาธารณะ (ร่วมกับกลุ่มบริษัท ไทยเอช Taxi 1681)

2554

โครงการปรับปรุงเส้นทางเดินรถประจำทางเมโทรบัส จำนวน 35 เส้นทาง (บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการศึกษาปรับปรุงเส้นทางเดินรถประจำทางสาธารณะในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยอาศัยแบบจำลองการเดินทาง และข้อมูลจากระบบ Siamtraffic (เฟสแรก ปรับปรุงจำนวน 5 เส้นทาง เสนอต่อ กรมการขนส่งทางบก)

2554

โครงการพัฒนาระบบจัดตารางเวลารถประจำทางและระบบหมุนตารางเวลาของพนักงานขับรถ (บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดตารางเวลาเดินรถและตารางการทำงานของพนักงานขับรถ รวมทั้งระบบหมุนเวลางานพนักงานขับรถ (Crew rotation system)

2554

เครื่องเปรียบเสมือนทอด (INNOFRYER) โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สกอ.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ศึกษาคุณสมบัติของผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางคลื่นความถี่ไมโครเวฟเมื่อใช้งานกับเครื่องเปรียบเสมือนทอด รวมทั้งสร้างเครื่องทอด INNOFRYER ต้นแบบ สำหรับแปรรูปผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตร

2553

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายอาร์เอฟไอดี (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบโครงข่ายอาร์เอฟไอดี (RFID sensor network for vehicle tracking) ติดตั้งที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะในกรุงเทพฯ จำนวน 150 จุด

2553

โครงการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานผลิตรถยนต์ (บริษัท บีเอ็มดับบิว ประเทศไทย จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบการหมุนเวียนของวัตถุดิบภายในโรงงานประกอบรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2553

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (บริษัท ไทยเฌอรรี่ จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบ Customer relationship management (CRM) สำหรับ Automotive industry

2553

โครงการพัฒนา ปรับปรุง รักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สนข.)

นักวิจัยโครงการ :  รับผิดชอบในการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสภาพจราจรไม่น้อยกว่า 150 จุด หรือช่วงถนน โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความเชื่อมั่นทางสถิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สามารถแสดงความเร็วของกระแสจราจรในเส้นทาง และแทนด้วยเส้น เขียว เหลือง แดง บนแผนที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จำกัด)

2552

โครงการพัฒนาระบบช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, วช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์สู่ชุมชน โดยการจัดอบรมวิธีการประยุกต์ใช้ระบบให้กับบริษัท SMEs ต้นแบบจำนวน 20 บริษัท

2552

โครงการพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร) 

นักวิจัยโครงการ :  รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบและปรับแก้รายงานโครงการพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (ร่วมกับ บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

2551

โครงการศึกษา ออกแบบและจัดเส้นทางรถบรรทุกขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ (บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด) 

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ศึกษา ออกแบบและจัดเส้นทางรถบรรทุกขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ (Master routes: direct shipment และ milk run) ระหว่างซัพพลายเออร์และโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศ

2551

โครงการพัฒนาระบบประเมินสภาพการจราจรในกรุงเทพแบบเรียลไทม์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ในกรุงเทพมหานคร

2551

โครงการพัฒนาระบบจัดตารางเวลาและติดตามรถประจำทางในสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางเวลาและติดตามรถประจำทางในสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดี (RFID) เพื่อติดตามและควบคุมรถประจำทาง

2551

โครงการพัฒนาระบบจัดเส้นทางรถบรรทุกขนส่งสินค้า (บริษัท วอลเลเนียส วิลเฮล์มเซ่น โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจกระจายสินค้ารถยนต์ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งระบบติดตามและควบคุมกองยานพาหนะ

2550

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีคอลัมน์เจนเนอร์เรชันเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน (สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย, สกว. ฝ่ายวิชาการ)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ (อัลกอริทึม) ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน

2549

โครงการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางรถบรรทุกหัวลากภายในท่าเรือคอนเทนเนอร์แบบตอบสนอง (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ, วช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเส้นทางรถหัวลากภายในท่าเรือคอนเทนเนอร์แบบตอบสนอง (Reactive routing) โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ In-cab GPS system ของรถบรรทุกหัวลาก

2549

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดีสำหรับการผ่านเข้าออกประตูโดยอัตโนมัติ (บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบ RFID tracking ต้นแบบ และประยุกต์ใช้งานกับการนับจำนวนเที่ยวการเข้าออกของรถบรรทุกและพนักงานขับรถในสถานที่ก่อสร้าง (บ่อดิน) รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการและรายงาน (Reports) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2549

โครงการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า (บริษัท พาณิชย์แพคเก็จ จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะทั้งในด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่าง ๆ และการออกแบบระบบช่วยในการตัดสินใจ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2549

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์การออกใบรายการวัตถุดิบโดยอัตโนมัติและระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การออกใบรายการวัตถุดิบโดยอัตโนมัติและระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง สำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้าในร้านค้าปลีก

2549

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลัสเตอร์เพื่อแก้ปัญหา NP-hard (ทุน สกว. IRPUS)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาโครงการวิจัย

2548

โครงการพัฒนาโปรแกรมออกใบรายการวัตถุดิบโดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้า (บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด)

หัวหน้าโครงการ : รับผิดชอบในการบริหารโครงการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการออกใบรายการวัตถุดิบ (Bill of Material: BOM) โดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้ามาตรฐาน 4 ตัวหลัก ได้แก่ General Purpose, Selective Rack, Medium Shelf และ Medium Rack