โครงการอบรมระบบจัดการคลังสินค้า และคลังสินค้าอัตโนมัติ

กุมภาพันธ์ 2558 ณกร อินทร์พยุง และ พีรพล สิทธิวิจารณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (In-house training) โครงการอบรมระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) และคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated warehouse) ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิเทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้าในซัพพลายเชน
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอาร์เอฟไอดี (RFID)
  • ระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP, MRP และ WMS)
  • เทคโนโลยีคลังสินค้า ตัวอย่างโมดูลของระบบ WMS และ Automated Warehouse
  • ตัวอย่างกรณีศึกษา ปัญหามนุษย์คลังสินค้า (Warehouseman’s problem)

   

 

Frontpage: