Social activities

2559 ที่ปรึกษา : ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
2558 คณะทำงาน : กำหนดกรอบวิจัย กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT เพื่อก้าวสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2558- ปัจจุบัน สมาชิกสภาพนักงาน  : ประเภทผู้แทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2557

รางวัลบทความดีเด่น : ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 "นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง"

2557

รางวัลบทความดีเด่น : ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 "การประเมินระบบโครงข่ายสำรองสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง"

2557-2558 ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ : แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2556 รางวัลบทความดีเด่น : ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 "การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธีสมดุล"
2556-2558 ที่ปรึกษา : ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
2556

รางวัลบทความยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด : ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ Eastern Asia Society for Transportation Studies ครั้งที่ 10 ประเทศไต้หวัน "The Design of Transportation Service Auction under Time-Cost Environment"

2555 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคม : ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ  : ประเภทผู้แทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมัยที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา
2555

รางวัลชมเชยนวัตกรรม GIS : ในงานถนนเทคโนโลยี 2012 ผลงาน GINPoint.net (จินพ้อยท์ดอทเน็ท)

2555-2557 ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ : กลุ่มเรื่องเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม (ด้าน IT) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2555

รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม : ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “ระบบพยากรณ์ระยะเวลาเดินทางภายในโครงข่ายถนนในกรุงเทพฯ”

2554

15 ผลงานวิจัยเด่น : ดวงตาจราจร (TrafficEyes.net) Thailand Research Expo 2011 (วช.)

2554-2557 คณะอนุกรรมการคัดเลือกและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2554

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม : ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

2553

รางวัลชนะเลิศ : การประกวดแผนธุรกิจโลจิสติกส์ 2010 จัดโดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม BUU Cyclone

2553

20 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการลงทุน : RFID Community โดย (สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์

2552 รางวัลชนะเลิศ : การออกแบบผลิตภัณฑ์สมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย“Vehicle Identification” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2550 รางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยม : งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 11 “A column generation based local search for pickup and delivery problem"
2550 รางวัลรองชนะเลิศ : ซอฟต์แวร์ฝ่ายอุตสาหกรรม Thailand ICT Awards“Web-based vehicle routing”กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ