คณะผู้บริหารจาก NECTEC, TESA ร่วมประชุม Health care

คณะผู้บริหารจากทาง NECTEC, สมาคมสมองกลฝังตัว (TESA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมที่ BAL-Labs ในหัวข้อเรื่อง ระบบสมองกลฝังตัวเพื่องานทางด้านโลจิสติกส์ และเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 

 

 

 

 

Frontpage: