สมาคมสมองกลฝังตัว (TESA) และ BAL-Labs จัดประชุม Tea Talk

          สมาชิกสมาคมฝังตัว (TESA) และ BAL-Labs จัดประชุม Tea Talk ในการสัมมนาเรื่อง เทคโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) เพื่อสนับสนุนงานทางด้านโลจิสติกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551

 

Frontpage: