NEWS & ACTIVITIES

BMW มอบให้ BAL-Labs ศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

ธันวาคม 2553 บริษัท BMW Manufacturing (Thailand) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง และมอบให้ BAL-Labs คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทำการศึกษาวิจัยเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ (BMW logistics: optimized materials supply) ในโครงการนี้ จะเป็น Initiative project ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษาภายในประเทศและธุรกิจต่างประเทศ

Frontpage: 

BAL-Labs กับ ระบบบาร์โค้ดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา 2553

BAL-Labs โดยนายสรไกร ไกรปุย และ ดร.ภานุวัฒน์ ด่านกลาง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาระบบบาร์โค้ดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูีรพา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรายงานตัว
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ฝ่ายจัดแถวบัณฑิตทำงานได้รวดเร็วขึ้น
3. สามารถตรวจสอบบัณฑิตที่ไม่มางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ในเวลาอันสั้นเพื่อป้องกันการพระราชทานปริญญาบัตรผิดคน
4. รายงานสรุปผลข้อมูลต่างๆการทำงานได้ทันที

Frontpage: 

BUU Cyclone - CityXense ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจโลจิสติกส์ 2010

ทีม BUU Cyclone  สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ (CityXense) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชนะเลิศการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมโลจิสติกส์ 2010 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมมหาจุฬาลงกรณ์ จัดโดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย BUU Cyclone นำเสนอผลงาน "xxx"

Frontpage: 

RFID community แสดงในงาน NSTDA investors' day 2010

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการลงทุน จำนวน 20 ผลงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำ Business matching ระหว่างนักลงทุน และนักวิจัย ในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการ RFID community หรือ "iPoint"  ได้ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงาน

Frontpage: 

ผศ.วิรุฬห์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมศิษย์เก่านักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้

 ได้รับการเชิญจากทางหน่วยงานผู้ดูแลทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ประจำประเทศเกาหลีใต้ (National Institute for International Education: http://www.niied.go.kr) ให้เข้าร่วมโครงการศิษย์เก่านักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายนักเรียนทุนเก่าทั่วโลก  และเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือกันในทางวัฒนธรรมและด้านวิชาการระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในอนาคต ในระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

Frontpage: 

Pages